Waar elke inwoner goede
zorg krijgt

Vroeg of laat krijgen wij allemaal met zorg te maken. Goede betrouw- en betaalbare onderdelen van zorg zijn daarbij onontbeerlijk. Het liefst dichtbij huis zodat het weinig aanpassingen vraagt aan ons dagelijks leven. Wat is de koers die VVD Hillegom op dit essentiële beleidsterrein de komende raadsperiode wil gaan varen?

Onze standpunten op het gebied van zorg

Goed thuis verzorgd worden

Hillegommers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer comfortabele woningen waar je goed oud kunt worden en variaties van woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen zoals Knarrenhofjes. Zo kun je als senior inwoner met ondersteuning zelfstandig blijven wonen en dat vergroot ook nog eens de zogenaamde sociale cohesie.

Eenzaamheid aanpakken

Mensen komen, zeker op gevorderde leeftijd, graag bij elkaar. De coronaperiode heeft dit hier en daar op schokkende wijze aangetoond. Helaas zijn er in de huidige samenleving, ook binnen Hillegom, nog te veel mensen die op de één of andere manier niet bij elkaar kunnen komen. Het gevolg hiervan is eenzaamheid; mensen worden uit het oog verloren. Dit scenario moet met alle ter beschikking staande middelen worden voorkomen.

Meldpunt voor eenzame inwoners

Het instellen van 1 centraal telefonisch meldpunt voor vragen op het gebied van welzijn en eenzaamheid kan bij laatstgenoemd probleem helpen. Het creëren van een dergelijke voorziening is wellicht een betere methode om eenzame mensen beter in beeld te krijgen en hen bij te staan om hun problemen op te lossen.

Ontmoetingsplaatsen voor ouderen

Als andere remedie tegen eenzaamheid streeft VVD Hillegom naar het lokaal ter beschikking hebben dan wel creëren van ontmoetingsruimten die specifiek voor en door ouderen worden gebruikt. Het nu voor andere sociaal en culturele doeleinden gebruikte Plein 28 aan het Henri Dunantplein mag wat ons betreft weer een echt ouderenhonk worden.

Ontmoetingsplek creëren

Wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn dan moet Gemeente Hillegom ofwel een bestaand pand aankopen om als ouderenaccommodatie te functioneren of hiervoor nieuwbouw realiseren. Het Senioren Podium moet als erkend en deskundig ouderenadviesorgaan permanent bij besluitvorming worden betrokken.

Terugdringen van bureaucratie en eilandjescultuur

Het terugdringen van voor cliënten irriterende bureaucratie en eilandjescultuur bij uitvoerende partijen is hiervoor een must. Het kan allemaal eenvoudiger. Hillegommers verdienen snellere en passende zorg. Nu worden zij soms horendol van instanties die niet of onvoldoende waarmaken waarvoor zij zijn ingehuurd. Deze ‘van het kastje naar de muur’ cultuur moet een halt worden toegeroepen.

Gemeentelijke ondersteuning voor mantelzorgers

In de Gemeente Hillegom wonen ruim 6.500 mantelzorgers. En dit aantal groeit. Vanwege het gebrek aan professionele krachten in de zorg zijn, dikwijls familieleden, in toenemende mate noodzakelijk om sommige van de zorgtaken op vrijwillige basis over te nemen. Daar moet, vinden wij, een structureler gebaar van erkenning tegenover staan. VVD Hillegom streeft in dat verband naar een gemeentelijke ondersteuning voor deze vrijwilligers die adequaat inspeelt bij hun persoonlijke vraag.

Duurzame beloning mantelzorgers

Mantelzorgers worden wat ons betreft voortaan duurzaam beloond met een door de Gemeente Hillegom beschikbaar te stellen zorg- c.q. kortingspas die zij lokaal en naar eigen wens kunnen gebruiken. Lokale ondernemers kunnen met zo’n pasjessysteem meedoen waardoor het te besteden bedrag iets omhooggaat. Op deze wijze steunen wij de mantelzorgers maar ook de lokale ondernemers.

Dokterspost in de buurt

VVD Hillegom wil een Dokterspost in de Bollenstreek of de mogelijkheid scheppen dat Hillegommers gebruik kunnen maken van de dokterspost Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Wachtlijsten aanpakken

VVD Hillegom wilt werk gaan maken van de lange wachtlijsten in de gezondheidszorg.

Onze standpunten op het gebied van jeugdzorg

Snelle hulp en maatwerk per casus

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, biedt de overheid hulp. Wanneer er sprake is van kindermishandeling moet daar direct op geacteerd worden! Hulp bieden moet in onze ogen zo dicht bij huis mogelijk worden geboden zodat jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien en ouders hen ook als dusdanig kunnen (blijven) opvoeden.

Adequate hulpverlening zonder overbodige regeltjes

Het zonder bureaucratie adequaat verlenen van preventieve hulp en nauw(er) samenwerken tussen betrokken organisaties is essentieel en voorkomt dat ouders c.q. verzorgers verstrikt raken in regeltjes en door de bomen het bos niet meer zien.

Problemen vroegtijdig signaleren

Problemen bij kinderen en gezinnen moeten daarom zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Sociale (lokale)wijkteams, huisartsen (praktijkondersteuners) en scholen hebben hierin een cruciale rol. Onze partij wil nadrukkelijk meedenken en meewerken om één en ander soepeler te laten verlopen.

Versterken van expertise bij lokale teams

VVD Hillegom wil voorts inzetten op het versterken van de expertise in de lokale teams. We gaan ons uiterste best doen om de soms maandenlange wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Door, zoals wij reeds hebben betoogd, niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin (toepassen van de gezinsgerichte aanpak) kan er van dossier tot dossier maatwerk worden geboden.

Werkdruk verlagen

De werkdruk is, moeten wij helaas constateren, ook in de jeugdzorg veel te hoog. VVD Hillegom is daarom een verklaarde voorstander van vereenvoudiging en schrappen van tijdrovende administratieve verplichtingen voor medewerkers. Dat verlaagt de werkdruk en leidt tot minder ziekteverzuim en dus kostenbesparing.

Regie bij de gemeente

De Gemeente Hillegom moet in onze ogen de regie naar zich toetrekken wanneer zorgaanbieders naar elkaar wijzen en er plekken te kort zijn. Dit mag niet ten koste gaan van hardwerkende jeugdzorgwerkers!
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen