Een Hillegom waar wij ons veilig kunnen voelen

Het is van het grootste belang dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid is er immers geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Hillegom veilig
kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Veiligheid is naar onze mening evenwel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

VVD Hillegom vindt dat ingezetenen op veiligheidsgebied best een beroep mogen doen op de overheid. Zij hebben ook de plicht er zelf voor te zorgen dat hun directe
omgeving veiliger wordt c.q. veilig blijft. Door met z’n allen in eenduidige samenwerking op te trekken gaan we overlast tegen.

We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. De heersende mentaliteit is (eerst) praten met (notoire) overtreders. VVD Hillegom noemt dit de ‘aai over je bol’-methode. Dit zou juist een beleid van ‘wie niet horen wil
moet maar voelen’ moeten worden.

Onze standpunten op het gebied van veiligheid

Structureel meer geld naar jongerenwerk

Structureel € 100.000,- per jaar extra aan jongerenwerk om de jeugdoverlast aan te pakken in de gemeente. De gemeenteraad controleert of de besteding van dat geld adequaat gebeurt en stuurt waar nodig financieel bij.

Drugsgebruik en handel op scholen aanpakken

Investeren in bestrijding drugsgebruik en handel op de Hillegomse scholen is van essentieel belang. VVD Hillegom gaat in de nieuwe raadsperiode een voorstel indienen om deze preventieve en waar nodig repressieve middelen daadwerkelijk toe te passen. De politie gaan we vanzelfsprekend nadrukkelijk bij de uitwerking van eerder genoemd voorstel betrekken.

Drugs gebruik en handel aanpakken in de openbare ruimte

Iedere vorm van drugs verbieden op de openbare weg en hiervoor dwangsommen en gebiedsverboden opleggen. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden in navolging van wat ze in het kader van het anti-drugsprogramma op scholen doen, tevens verantwoordelijk voor deze daadwerkelijke handhaving en worden dus zichtbaarder op straat. Het aantal boa’s en (het liefst) wijkagenten worden hiertoe uitgebreid.

Particuliere beveiliging en camera toezicht

De gemeente zet daarnaast particuliere beveiligers in om de jeugdoverlast te bestrijden tijdens de avonduren en in de weekenden en mocht dat nodig zijn 7 x 24 uur. Cameratoezicht in het centrum wordt uitgebreid. Op plekken buiten het centrum die door de politie worden aangemerkt als ‘risicovol’ komen permanent camera’s te hangen. De mogelijkheid tot preventief fouilleren (zonder waarnemers) wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen.

Hardrijdend verkeer aanpakken

Hardere aanpak van overlast door hardrijdend verkeer door middel van regelmatige (dus niet steekproefsgewijs) trajectcontrole op bijvoorbeeld de Wilhelminalaan, Weeresteinstraat en Leidsestraat (maar ook elders in Hillegom) mag in dit actieplan vanzelfsprekend niet ontbreken.

Meldpunt overlast en criminaliteit

Het creëren van een lokaal meldpunt ‘Overlast en Criminaliteit’ is één van de speerpunten waar onze fractie de komende periode een meerderheid voor zal proberen te krijgen.
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen